Jumaat, 17 Jun 2011

GERHANA (‘Eclipse’) – Bahagian 1 (‘Part 1’)

Definisi ‘Gerhana’?
(‘Definition of 'eclipse'’)

Gerhana adalah penyekatan atau halangan cahaya Matahari, Bulan, atau lain – lain jasad yang terang, oleh jasad - jasad yang lain, sama ada antara ia dan juga mata, atau antara jasad yang terang dan yang diterangi olehnya.
(‘Eclipse an interception or obscuration of the light of the sun, moon, or other luminous body, by the intervention of some other body, either between it and the eye, or between the luminous body and that illuminated by it.’)

Gerhana Bulan berlaku apabila Bulan bergerak melalui bayang – bayang Bumi; Gerhana Matahari pula berlaku, apabila Bulan berada di antara Matahari dan pemerhati.
(‘A lunar eclipse is caused by the moon passing through the earth's shadow; a solar eclipse, by the moon coming between the sun and the observer.’)
ruj : definition

Dalam perkataan yang lebih mudah, gerhana merupakan kejadian astronomi yang berlaku apabila satu objek astronomi bergerak ke dalam bayang objek astronomi yang lain.
(‘Eclipse is an astronomy phenomenon happens when an astronomy body pass through the shadow of other astronomy body.’)
ruj : ms wikipedia

Bumi dan bulan mempunyai dua jenis pergerakan, iaitu berputar dan beredar. Bumi berputar pada paksinya, berputar dari arah Barat ke Timur (mengambil masa 24 jam = 1 hari) dan juga beredar mengelilingi Matahari pada orbitnya sendiri (mengambil masa 365 ¼ hari = 1 tahun), juga dari arah Barat ke Timur.
(‘The Earth and the Moon have two type of motion, which are revolving and rotating. The Earth rotates on its axis, from west to East (it takes 24 hours = 1 day) and also revolves around the Sun along its own orbit (it takes 365 ¼ days = 1 year), from West to East.’)

Sila klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pergerakan Bumi.
(‘Click here to know more about the motion of the Earth’)

Video di bawah menunjukkan bagaimana Bumi berputar dan beredar :
(‘The following video shows about the rotation and the revolution of the Earth’)Bulan juga berputar pada paksinya sendiri, juga berputar dari arah Barat ke Timur (satu putaran mengambil masa 29.5 hari sama dengan tempoh yang diambil untuk mengelilingi Bumi). Bulan yang sentiasa beredar mengelilingi Bumi dari arah Barat ke Timur, pada orbitnya sendiri dan dalam pada masa yang sama beredar mengikuti Bumi mengelilingi matahari.
(‘The Moon also rotates on its axis, from West to East (one complete rotation takes 29.5 days same as the time taken for the Moon to complete one revolution around the Earth). The Moon revolves around the Earth from West to East, on its axis and at the same time follows the Earth to revolve around the Sun.’)

Sila klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pergerakan Bulan.
(‘Click here to know more about the motion of the Moon’)

Lihat video di bawah ini untuk memahami mengenai putaran Bulan :
(‘Watch this following video about the rotation of the Moon’)Gerhana – Bahagian 2
(‘Eclipse – Part 2’)

1 ulasan: